Privacy statement

privacy statement Chassé Theater

Chassé Theater, gevestigd aan Claudius Prinsenlaan 8 te Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. In dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we uw persoonsgegevens verwerken.

contactgegevens

Chassé Theater N.V.
Claudius Prinsenlaan 8
4811 DK  Breda
Telefoon: 076-5303100
E-mail: privacy@chasse.nl

persoonsgegevens die wij verwerken

Chassé Theater verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van ons aanbod en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voornaam, voorletters en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Nationaliteit
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bank en/ of betaalgegevens
- Interessegebieden (bijvoorbeeld ‘musical’ of ‘dans’)
- Functietitel
- Contactgeschiedenis
- IP-adres
- Social ID
- Cookie ID
- Surfgedrag
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt door een profiel aan te maken op onze website, in correspondentie of telefonisch
- Gegevens over uw activiteiten op onze website

bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Chassé Theater verwerkt 2 typen persoonsgegeven die vallen onder ‘bijzondere persoonsgegevens’, maar we verwerken geen ‘strafrechtelijke persoonsgegevens’.

De bijzondere persoonsgegevens hebben betrekking op geslacht of foto’s. Als bijzondere persoonsgegevens verwerken we geslacht en foto’s. Geslacht verwerken we om u aan te kunnen spreken met ´mevrouw´ of ´meneer´. Foto´s verwerken we om onze content meer sfeer te geven of een abonnement persoonsgebonden te maken. Deze verwerkingen zijn altijd vrijwillig en worden (uiteraard) niet voor andere doeleinden gebruikt. Ook hiervoor geldt: als u vragen heeft dan horen we het graag!

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd, zoals bij de Chassé Rangers. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is.. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@chasse.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Chassé Theater verwerkt uw gegevens voor verschillende doeleinden. Hierbij nemen wij uw privacy zeer serieus en behandelen wij uw gegevens uiterst zorgvuldig. Voorop staat dat we ons in alle gevallen houden aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVP).

Chassé Theater verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

wettelijke verplichtingen
Een klein deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vooral om persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belastingplicht te voldoen. Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn dat we in het geval van calamiteiten persoonsgegevens verwerken.

dienstverlenging
Wij verwerken uw persoonsgegevens om onze diensten zo optimaal mogelijk uit te voeren. Wij gebruiken uw gegevens:
- Om het reserveren van kaarten mogelijk te maken
- Om bestelde kaarten bij u af te leveren
- Voor het afhandelen van uw betaling
- Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
- Om u te informeren over wijzigingen in onze programmering of u attent te maken op belangrijke informatie rondom uw bezoek aan ons theater

U kunt ons via verschillende kanalen bereiken: telefoon, post, e-mail, Twitter, Facebook, LinkedIn en Whatsapp bijvoorbeeld. Om dat mogelijk te maken verwerken wij ook persoonsgegevens.

nieuwsbrieven, mailings en post
U kunt zich bij ons aanmelden voor verschillende nieuwsbrieven. Soms gepersonaliseerd, en soms niet. Als u geen nieuwsbrieven meer wil ontvangen, dan kunt u onderaan iedere mail uitschrijven.

We maken daarnaast onderscheid tussen nieuwsbrieven (terugkerend informatief), commerciele mailings (obv een eerdere aankoop, prospect, oid), service mails (ivm onze dienstverlening. Bv. annulering van een voorstelling) en transactionele mails (zoals uw e-tickets). 

Ook versturen wij promotionele mailingen per post. Wenst u dit niet langer meer te ontvangen of heeft u een adreswijziging. Neem dan contact met ons op via privacy@chasse.nl

werving (marketing)
Chassé Theater loopt graag voorop in de markt. Daarom werven wij nieuwe bezoekers, sponsoren, zakelijke relaties, choregen en nieuwe collega’s. Om met iedereen contact te onderhouden verwerken wij van hen contactdetails en interessegebieden.

Voor voorstellingen, evenementen en campagnes verwerken we persoonsgegevens. Bijvoorbeeld IP-adres, cookie ID, social ID en/of surfgedrag. Dit doen we om op de juiste plekken de meest relevante advertentie te kunnen laten zien.

Ook maken wij gebruik van ‘aangepaste doelgroepen’ via social media platforms. Dit doen wij via Facebook, Twitter, YouTube en LinkedIn targeting. Op deze platforms kunnen (gepersonaliseerde) advertenties worden getoond. Wij geven hiervoor geen persoonsgegevens door aan derde partijen, tenzij u daar ondubbelzinnige toestemming voor hebt gegeven.

Als u niet wilt dat via deze platforms advertenties worden getoond dan kunt u dat bij ons aangeven via bovenstaande contactgegevens. Ook kunt u zich hiervoor bij deze platforms afmelden. Hoe u dit doet leest u op de volgende pagina’s:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Let op: het kan zo zijn dat u daarna nog steeds advertenties van het Chassé Theater te zien krijgt wanneer u valt in een algemene doelgroep waar wij onze advertentie op richten.

- Chassé Theater analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod af te stemmen op uw voorkeuren
- Chassé Theater analyseert uw aankoopgedrag met als doel profilering en segmentatie om het aanbod af te stemmen op uw voorkeuren
- Chassé Theater maakt gebruik van ‘aangepaste doelgroepen’ via social media platforms, waarmee (gepersonaliseerde) advertenties worden getoond. Wij geven hiervoor geen persoonsgegevens door aan derde partijen.

geautomatiseerde besluitvorming
Chassé Theater neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Chassé Theater) tussen zit. Het gaat dan om besluiten op basis van de profilering en segmentatie van bezoekers gebaseerd op het aankoopgedrag en de selectie van doelgroepen voor marketingcampagnes. Chassé Theater gebruikt hiervoor de volgende systemen: Smart Connections CRM software, Clang e-mail software, ITIX ticketing software.

hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Chassé Theater bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

delen van persoonsgegevens met derden
Chassé Theater verkoopt uw gegevens nooit aan derden. Voor de uitvoering van onze dienstverlening schakelen wij dienstverleners in. Dit zijn geen ´derde ontvangers´ maar verwerkers. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Chassé Theater blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij werken bijvoorbeeld samen met een (online) marketingbureau en maken gebruik van Google Analytics.

cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
Chassé Theater gebruikt functionele, analytische, tracking en marketing cookies. Dit doen wij om onze dienstverlening te verbeteren, de website optimaal te laten functioneren, voor het efficiënt uitvoeren van campagnes en voor de doeleinden zoals omschreven in ons privacy statement. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Chassé Theater gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website informeren wij u over deze cookies en kunt u toestemming geven over het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hieronder vindt u een lijst met de meest gebruikte browsers en een link naar de manier waarop u in die browser uw cookies kunt verwijderen:

gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar privacy@chasse.nl. Chassé Theater zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Chassé Theater wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via dit formulier

hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Chassé Theater neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via privacy@chasse.nl.

aansprakelijkheid en overige bepalingen
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere op deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Chassé Theater (ook niet via een eigen netwerk). Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is. Op onze website zijn links naar sites van derden opgenomen. Chassé Theater heeft geen enkele zeggenschap over websites van derden en is voor de inhoud van die sites niet verantwoordelijk. Daarvoor kunt u het privacy statement van de betreffende organisatie lezen.

Breda, mei 2018


Cookieverklaring