Privacyverklaring Chassé Theater

Chassé Theater hecht waarde aan de veilige, vertrouwelijke en verantwoorde omgang met de persoonsgegevens van onze bezoekers. Deze privacyverklaring informeert betrokkenen over persoonsgegevens die Chassé Theater van hen verwerkt en de manier waarop dat gebeurt.

Contactgegevens

Chassé Theater N.V.
Claudius Prinsenlaan 8
4811 DK Breda
Telefoon: 076 530 31 00
E-mail: privacy@chasse.nl

De doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken

Chassé Theater verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende aan haar dienstverlening gerelateerde doeleinden.

  • Om het reserveren van kaarten mogelijk te maken
  • Om bestelde kaarten bij je af te leveren
  • Voor het afhandelen van jouw betaling
  • Om je telefonisch of per e-mail te informeren over wijzigingen in onze programmering of attent te maken op relevante informatie rondom jouw bezoek
  • Om je te informeren over nieuwe diensten en aanbiedingen, gebaseerd op je eerdere aankopen. Hiervoor is afmelden altijd mogelijk via privacy@chasse.nl of via de communicatie-voorkeuren in je account.
  • Voor het telefonisch of per e-mail werven van begunstigers voor het Chassé Cultuurfonds. Hiervoor is afmelden altijd mogelijk via privacy@chasse.nl en wordt je de optie voor afmelden altijd geboden tijdens het gesprek of in de toegezonden e-mail.

De rechtsgronden op basis waarvan wij jouw persoonsgegevens verwerken

  • Uitvoering geven aan een overeenkomst (koopovereenkomst tickets)
  • Gegeven toestemming (toezending nieuwsbrieven)
  • Gerechtvaardigd belang

Gebruik van jouw persoonsgegevens voor direct marketing is hiervan een voorbeeld. Zo kan het Chassé Theater jou benaderen met theater-of cinema gerelateerde berichten en het werven van begunstigers voor het Chassé Cultuurfonds.

Je wordt daarbij steeds de mogelijkheid geboden worden om bezwaar te maken tegen het gebruik van jouw gegevens voor dergelijke doeleinden. Dat kan ook altijd via privacy@chasse.nl.

De categorieën van ontvangers van uw persoonsgegevens

Chassé Theater geeft jouw gegevens in sommige gevallen door aan door haar ingeschakelde externe partijen zoals een financieel administratiekantoor, softwarehostingbedrijf, softwareleverancier, callcenter of een verzorger van nieuwsbrieven en/of post. In die situaties maken we middels verwerkersovereenkomsten afspraken met die partijen over gebruik, beveiliging en geheimhouding van jouw persoonsgegevens. Deze derde partijen kunnen jouw persoonsgegevens nooit voor andere doeleinden gebruiken. Chassé Theater blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Daarnaast deelt Chassé Theater bepaalde gegevens voor onderzoeks- en statistische doeleinden. Chassé Theater verwerkt onder meer samen met Whooz je postcode om statistische gegevens te genereren (o.a. segmentering op basis van het Culturele Doelgroepenmodel) en te verzamelen. De resultaten van de diverse onderzoeken zijn niet naar individuele personen herleidbaar.

Chassé Theater verkoopt jouw gegevens niet aan derde partijen.

De duur van de opslag van persoonsgegevens

Chassé Theater bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan 5 jaar om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Na die periode worden de persoonsgegevens verwijderd, behalve als de bezoeker zelf heeft aangegeven nieuwsbrieven van ons te willen ontvangen.

De rechten van de betrokkene

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Het inzien en corrigeren is mogelijk via jouw Chassé-account. Een verwijderverzoek kan via deze pagina worden ingediend >>

Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar privacy@chasse.nl. Chassé Theater zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Heb je ergens toestemming voor gegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, maar wil je die toestemming intrekken? Dan kan dat altijd door te mailen naar privacy@chasse.nl of, in het geval van een nieuwsbrief, je af te melden. Elke nieuwsbrief biedt die mogelijkheid.

Verwerking voor ander doel

Als het Chassé Theater voornemens is de persoonsgegevens verder te verwerken voor een ander doel dan waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, informeren wij daar jouw over voordat wij daadwerkelijk starten met deze verwerking.

Klachtrecht

Chassé Theater wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via dit formulier.