PROGRAMMA
THEATER CINEMA

Toon filters
Filters
Meer +
Minder -
  • ma 18 okt
   18:45 - 20:30 14:00 - 15:45 Geweest
  • di 19 okt
  • wo 20 okt
  • do 21 okt
  • vr 22 okt
  • za 23 okt
  • zo 24 okt
  • ma 25 okt
  • di 26 okt
  • wo 27 okt
  • za 21 aug
   12:55 - 14:35 Geweest
  • zo 22 aug
   12:50 - 14:30 Geweest
  • do 26 aug
   14:10 - 15:55 Geweest 19:00 - 20:45 Geweest 21:00 - 22:45 Geweest
  • vr 27 aug
   14:10 - 15:55 Geweest 19:00 - 20:45 Geweest 21:00 - 22:45 Geweest
  • za 28 aug
   10:30 - 12:15 Geweest 14:50 - 16:35 Geweest 18:50 - 20:35 Geweest 21:10 - 22:55 Geweest
  • zo 29 aug
   10:30 - 12:15 Geweest 15:20 - 17:05 Geweest 19:30 - 21:15 Geweest
  • ma 30 aug
   14:10 - 15:55 Geweest 19:00 - 20:45 Geweest 21:00 - 22:45 Geweest
  • di 31 aug
   14:10 - 15:55 Geweest 19:00 - 20:45 Geweest 21:00 - 22:45 Geweest
  • wo 1 sep
   14:10 - 15:55 Geweest 19:00 - 20:45 Geweest
  • do 2 sep
   14:00 - 15:45 Geweest 19:00 - 20:45 Geweest
  • vr 3 sep
   14:00 - 15:45 Geweest 19:00 - 20:45 Geweest
  • za 4 sep
   10:30 - 12:15 Geweest 14:45 - 16:30 Geweest 19:05 - 20:50 Geweest
  • zo 5 sep
   10:30 - 12:15 Geweest 14:45 - 16:30 Geweest 19:10 - 20:55 Geweest
  • ma 6 sep
   14:00 - 15:45 Geweest 19:20 - 21:05 Geweest
  • di 7 sep
   14:00 - 15:45 Geweest 19:20 - 21:05 Geweest
  • wo 8 sep
   14:00 - 15:45 Geweest 19:00 - 20:45 Geweest
  • do 9 sep
   14:25 - 16:10 Geweest 19:20 - 21:05 Geweest 21:30 - 23:15 Geweest
  • vr 10 sep
   14:25 - 16:10 Geweest 19:20 - 21:05 Geweest 21:30 - 23:15 Geweest
  • za 11 sep
   10:40 - 12:25 Geweest 13:00 - 14:45 Geweest 15:00 - 16:45 Geweest 19:20 - 21:05 Geweest 21:20 - 23:05 Geweest
  • zo 12 sep
   10:40 - 12:25 Geweest 13:00 - 14:45 Geweest 15:00 - 16:45 Geweest 19:30 - 21:15 Geweest
  • ma 13 sep
   14:20 - 16:05 Geweest 19:20 - 21:05 Geweest 21:20 - 23:05 Geweest
  • di 14 sep
   14:20 - 16:05 Geweest 19:10 - 20:55 Geweest 21:10 - 22:55 Geweest
  • wo 15 sep
   12:10 - 13:55 Geweest 14:50 - 16:35 Geweest 21:40 - 23:25 Geweest
  • do 16 sep
   12:10 - 13:55 Geweest 19:10 - 20:55 Geweest 21:20 - 23:05 Geweest
  • vr 17 sep
   12:10 - 13:55 Geweest 14:40 - 16:25 Geweest 19:25 - 21:10 Geweest 21:30 - 23:15 Geweest
  • za 18 sep
   10:50 - 12:35 Geweest 12:30 - 14:15 Geweest 14:30 - 16:15 Geweest 19:20 - 21:05 Geweest 21:20 - 23:05 Geweest
  • zo 19 sep
   10:40 - 12:25 Geweest 12:50 - 14:35 Geweest 14:50 - 16:35 Geweest 19:10 - 20:55 Geweest
  • ma 20 sep
   14:20 - 16:05 Geweest 19:10 - 20:55 Geweest 21:20 - 23:05 Geweest
  • di 21 sep
   14:20 - 16:05 Geweest 19:10 - 20:55 Geweest 21:20 - 23:05 Geweest
  • wo 22 sep
   12:15 - 14:00 Geweest 14:15 - 16:00 Geweest 19:00 - 20:45 Geweest 21:10 - 22:55 Geweest
  • do 23 sep
   12:15 - 14:00 Geweest 14:20 - 16:05 Geweest 19:00 - 20:45 Geweest 21:10 - 22:55 Geweest
  • vr 24 sep
   14:00 - 15:45 Geweest 19:30 - 21:15 Geweest
  • za 25 sep
   10:30 - 12:15 Geweest 14:35 - 16:20 Geweest 19:35 - 21:20 Geweest
  • zo 26 sep
   10:30 - 12:15 Geweest 14:20 - 16:05 Geweest 19:00 - 20:45 Geweest
  • ma 27 sep
   14:00 - 15:45 Geweest 19:10 - 20:55 Geweest
  • di 28 sep
   14:00 - 15:45 Geweest 19:00 - 20:45 Geweest
  • wo 29 sep
   14:00 - 15:45 Geweest
  • do 30 sep
   14:20 - 16:05 Geweest 16:15 - 18:00 Geweest
  • vr 1 okt
   14:20 - 16:05 Geweest 19:20 - 21:05 Geweest
  • za 2 okt
   15:00 - 16:45 Geweest 19:10 - 20:55 Geweest 21:00 - 22:45 Geweest
  • ma 4 okt
   14:20 - 16:05 Geweest 19:10 - 20:55 Geweest
  • di 5 okt
   14:10 - 15:55 Geweest 19:10 - 20:55 Geweest
  • wo 6 okt
   14:00 - 15:45 Geweest 19:10 - 20:55 Geweest
  • do 7 okt
   14:15 - 16:00 Geweest 19:30 - 21:15 Geweest
  • vr 8 okt
   14:30 - 16:15 Geweest 19:30 - 21:15 Geweest 21:30 - 23:15 Geweest
  • za 9 okt
   10:45 - 12:30 Geweest 14:20 - 16:05 Geweest 19:30 - 21:15 Geweest
  • zo 10 okt
   10:30 - 12:15 Geweest 14:50 - 16:35 Geweest 19:00 - 20:45 Geweest
  • ma 11 okt
   14:30 - 16:15 Geweest 19:10 - 20:55 Geweest
  • di 12 okt
   14:30 - 16:15 Geweest 19:20 - 21:05 Geweest
  • wo 13 okt
   13:15 - 15:00 Geweest 15:15 - 17:00 Geweest 21:00 - 22:45 Geweest
  • do 14 okt
   12:15 - 14:00 Geweest 14:15 - 16:00 Geweest 21:15 - 23:00 Geweest
  • vr 15 okt
   12:15 - 14:00 Geweest 14:15 - 16:00 Geweest 19:30 - 21:15 Geweest
  • za 16 okt
   10:30 - 12:15 Geweest 14:50 - 16:35 Geweest 19:30 - 21:15 Geweest
  • zo 17 okt
   10:50 - 12:35 Geweest 14:50 - 16:35 Geweest 19:30 - 21:15 Geweest
  • ma 18 okt
   19:05 - 20:45 14:30 - 16:10 Geweest
  • di 19 okt
  • wo 20 okt
  • do 21 okt
  • vr 22 okt
  • za 23 okt
  • zo 24 okt
  • ma 25 okt
  • di 26 okt
  • wo 27 okt
  • vr 24 sep
   19:00 - 20:35 Geweest
  • do 30 sep
   14:00 - 15:40 Geweest 19:20 - 21:00 Geweest
  • vr 1 okt
   14:00 - 15:40 Geweest 19:00 - 20:40 Geweest
  • za 2 okt
   14:40 - 16:20 Geweest 19:00 - 20:40 Geweest
  • ma 4 okt
   14:00 - 15:40 Geweest 19:20 - 21:00 Geweest
  • di 5 okt
   16:30 - 18:10 Geweest 21:10 - 22:50 Geweest
  • wo 6 okt
   16:10 - 17:50 Geweest 19:00 - 20:40 Geweest
  • do 7 okt
   14:00 - 15:40 Geweest 21:20 - 23:00 Geweest
  • vr 8 okt
   14:00 - 15:40 Geweest 19:00 - 20:40 Geweest
  • za 9 okt
   14:30 - 16:10 Geweest 21:25 - 23:05 Geweest
  • zo 10 okt
   10:30 - 12:10 Geweest 14:00 - 15:40 Geweest 19:45 - 21:25 Geweest
  • ma 11 okt
   14:00 - 15:40 Geweest 21:30 - 23:10 Geweest
  • di 12 okt
   14:00 - 15:40 Geweest 19:00 - 20:40 Geweest
  • wo 13 okt
   16:15 - 17:55 Geweest 19:00 - 20:40 Geweest
  • do 14 okt
   17:00 - 18:40 Geweest 19:20 - 21:00 Geweest
  • vr 15 okt
   14:20 - 16:00 Geweest 17:15 - 18:55 Geweest 18:50 - 20:30 Geweest
  • za 16 okt
   14:00 - 15:40 Geweest 19:10 - 20:50 Geweest
  • zo 17 okt
   14:30 - 16:10 Geweest 19:20 - 21:00 Geweest
  • ma 18 okt
   21:00 - 23:05 16:05 - 18:10 Geweest
  • di 19 okt
  • za 23 okt
  • zo 24 okt
  • ma 25 okt
  • wo 27 okt
  • za 14 aug
   21:20 - 23:25 Geweest
  • zo 15 aug
   14:10 - 16:15 Geweest
  • do 19 aug
   14:10 - 16:15 Geweest 19:00 - 21:05 Geweest 21:20 - 23:25 Geweest
  • vr 20 aug
   14:10 - 16:15 Geweest 19:00 - 21:05 Geweest 21:20 - 23:25 Geweest
  • za 21 aug
   10:30 - 12:35 Geweest 14:50 - 16:55 Geweest 19:15 - 21:20 Geweest 21:40 - 23:45 Geweest
  • zo 22 aug
   10:35 - 12:40 Geweest 14:40 - 16:45 Geweest 19:20 - 21:25 Geweest
  • ma 23 aug
   14:10 - 16:15 Geweest 19:10 - 21:15 Geweest 21:30 - 23:35 Geweest
  • di 24 aug
   14:10 - 16:15 Geweest 19:10 - 21:15 Geweest 21:30 - 23:35 Geweest
  • wo 25 aug
   14:10 - 16:15 Geweest 19:10 - 21:15 Geweest 21:30 - 23:35 Geweest
  • do 26 aug
   14:00 - 16:05 Geweest 19:10 - 21:15 Geweest 21:30 - 23:35 Geweest
  • vr 27 aug
   14:00 - 16:05 Geweest 18:50 - 20:55 Geweest 21:25 - 23:30 Geweest
  • za 28 aug
   10:30 - 12:35 Geweest 14:20 - 16:25 Geweest 19:10 - 21:15 Geweest 21:30 - 23:35 Geweest
  • zo 29 aug
   10:50 - 12:55 Geweest 14:20 - 16:25 Geweest 19:10 - 21:15 Geweest
  • ma 30 aug
   14:00 - 16:05 Geweest 19:10 - 21:15 Geweest
  • di 31 aug
   14:00 - 16:05 Geweest 19:10 - 21:15 Geweest
  • wo 1 sep
   14:00 - 16:05 Geweest 21:10 - 23:15 Geweest
  • do 2 sep
   16:00 - 18:05 Geweest 21:00 - 23:05 Geweest
  • vr 3 sep
   16:00 - 18:05 Geweest 21:00 - 23:05 Geweest
  • za 4 sep
   11:00 - 13:05 Geweest 16:45 - 18:50 Geweest 21:00 - 23:05 Geweest
  • zo 5 sep
   11:00 - 13:05 Geweest 16:45 - 18:50 Geweest
  • ma 6 sep
   16:00 - 18:05 Geweest 19:00 - 21:05 Geweest
  • di 7 sep
   16:00 - 18:05 Geweest 19:00 - 21:05 Geweest
  • wo 8 sep
   16:00 - 18:05 Geweest 21:00 - 23:05 Geweest
  • do 9 sep
   14:10 - 16:15 Geweest 21:20 - 23:25 Geweest
  • vr 10 sep
   14:10 - 16:15 Geweest 21:20 - 23:25 Geweest
  • za 11 sep
   14:15 - 16:20 Geweest 21:35 - 23:40 Geweest
  • zo 12 sep
   14:30 - 16:35 Geweest
  • ma 13 sep
   14:10 - 16:15 Geweest 21:30 - 23:35 Geweest
  • di 14 sep
   14:10 - 16:15 Geweest 21:00 - 23:05 Geweest
  • wo 15 sep
   13:45 - 15:50 Geweest 21:30 - 23:35 Geweest
  • do 16 sep
   13:50 - 15:55 Geweest 21:30 - 23:35 Geweest
  • vr 17 sep
   13:50 - 15:55 Geweest 19:00 - 21:05 Geweest 21:10 - 23:15 Geweest
  • za 18 sep
   12:20 - 14:25 Geweest 14:20 - 16:25 Geweest 21:10 - 23:15 Geweest
  • zo 19 sep
   12:20 - 14:25 Geweest 14:20 - 16:25 Geweest 19:20 - 21:25 Geweest
  • ma 20 sep
   14:10 - 16:15 Geweest 21:30 - 23:35 Geweest
  • di 21 sep
   14:10 - 16:15 Geweest 21:30 - 23:35 Geweest
  • wo 22 sep
   14:15 - 16:20 Geweest 21:00 - 23:05 Geweest
  • do 23 sep
   16:40 - 18:45 Geweest 21:30 - 23:35 Geweest
  • vr 24 sep
   16:35 - 18:40 Geweest 21:30 - 23:35 Geweest
  • za 25 sep
   16:40 - 18:45 Geweest 21:30 - 23:35 Geweest
  • zo 26 sep
   16:20 - 18:25 Geweest
  • ma 27 sep
   16:40 - 18:45 Geweest 20:50 - 22:55 Geweest
  • di 28 sep
   16:30 - 18:35 Geweest 21:20 - 23:25 Geweest
  • wo 29 sep
   21:20 - 23:25 Geweest
  • do 30 sep
   21:15 - 23:20 Geweest
  • vr 1 okt
   14:10 - 16:15 Geweest
  • za 2 okt
   12:20 - 14:25 Geweest 21:30 - 23:35 Geweest
  • ma 4 okt
   14:00 - 16:05 Geweest 21:00 - 23:05 Geweest
  • di 5 okt
   14:00 - 16:05 Geweest 21:30 - 23:35 Geweest
  • do 7 okt
   16:30 - 18:35 Geweest
  • vr 8 okt
   21:20 - 23:25 Geweest
  • za 9 okt
   16:45 - 18:50 Geweest
  • zo 10 okt
   16:40 - 18:45 Geweest
  • ma 11 okt
   16:15 - 18:20 Geweest 21:15 - 23:20 Geweest
  • di 12 okt
   16:15 - 18:20 Geweest 21:10 - 23:15 Geweest
  • wo 13 okt
   15:45 - 17:50 Geweest
  • vr 15 okt
   21:30 - 23:35 Geweest
  • za 16 okt
   12:35 - 14:40 Geweest
  • zo 17 okt
   12:40 - 14:45 Geweest
  • ma 18 okt
   21:30 - 23:15 16:30 - 18:15 Geweest
  • di 19 okt
  • wo 20 okt
  • do 21 okt
  • za 23 okt
  • zo 24 okt
  • ma 25 okt
  • di 26 okt
  • wo 27 okt
  • do 30 sep
   19:00 - 20:45 Geweest 21:00 - 22:45 Geweest
  • vr 1 okt
   16:20 - 18:05 Geweest 21:20 - 23:05 Geweest
  • za 2 okt
   17:00 - 18:45 Geweest 21:20 - 23:05 Geweest
  • ma 4 okt
   16:25 - 18:10 Geweest 21:10 - 22:55 Geweest
  • di 5 okt
   16:10 - 17:55 Geweest 21:10 - 22:55 Geweest
  • wo 6 okt
   16:00 - 17:45 Geweest 21:20 - 23:05 Geweest
  • do 7 okt
   16:15 - 18:00 Geweest 21:30 - 23:15 Geweest
  • vr 8 okt
   16:30 - 18:15 Geweest 21:00 - 22:45 Geweest
  • za 9 okt
   10:30 - 12:15 Geweest 16:15 - 18:00 Geweest 21:35 - 23:20 Geweest
  • zo 10 okt
   16:50 - 18:35 Geweest 19:15 - 21:00 Geweest
  • ma 11 okt
   16:30 - 18:15 Geweest 21:05 - 22:50 Geweest
  • di 12 okt
   16:30 - 18:15 Geweest 21:20 - 23:05 Geweest
  • wo 13 okt
   17:15 - 19:00 Geweest 21:50 - 23:35 Geweest
  • do 14 okt
   15:15 - 17:00 Geweest 21:10 - 22:55 Geweest
  • vr 15 okt
   16:20 - 18:05 Geweest 19:00 - 20:45 Geweest
  • za 16 okt
   16:40 - 18:25 Geweest 21:30 - 23:15 Geweest
  • zo 17 okt
   17:00 - 18:45 Geweest
van 25

Cookies

We maken gebruik van cookies en vergelijkbare technieken om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken content van derden af te beelden, zoals ook video’s, en voor verschillende andere toepassingen. Deze cookies worden ook geplaatst door derden. Door ‘akkoord’ te klikken, stem je hiermee in. Als je niet akkoord bent, kan je via de knop 'Instellingen aanpassen' je voorkeuren opgeven.

Cookie instellingen